Two ski areas for twice the amount of sliding fun!